Календар

Международна научна онлайн конференция XХ Кирило-Методиевски четения

Време на събитието: 26.05.2021
175 години харковска историческа българистика

Харковски национален университет В. Н. Каразин

Център по българистика и балкански изследвания Марин Дринов

Исторически факултет

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий

Исторически факултет

Национална академия на науките на Украйна

Институт за изкуствознание, фолклористика и етнология М. Т. Рилский

Институт за история на Украйна

Българска академия на науките

Институт за исторически изследвания

Комисия на историците на Украйна и България

 

провеждат на 26-27 май 2021 година

международна научна онлайн конференция

XХ Кирило-Методиевски четения,

посветена на 175-та годишнина на харковската историческа българистика

Секциите ще се формират според проблемно-хронологическия принцип:

- Българските земи в епохата на Античността и Великото преселение на народите: социално-икономически процеси, културна и етническа мозайка;

- История на България през Средните векове и периода на османското вдадичество: главни тенденции и локални проекции;

- Третата Българска държава: институции, общество, личности;

- Народна Република България: социалистическият експеримент в условията на ограничен суверенитет;

- Завръщане към Европа: основни постижения и проблеми на посткомунистическия прeход;

- Българските етнически общности извън България: история и съвременност;

- Материална и духовна култура на българите;

- История и съвремие на българистиката (славистиката, балканистиката): институции, учени, изследвания, политики.

 

Заявките и резюметата на докладите (в рамките на 1 стр. А4 – до 2000 знака с интервали) се приемат до 10 май 2021 г. чрез google-форма: https://forms.gle/P6eKoSnCPRghL9hp8

Работните езици на конференцията са украински, български,  руски, английски. Предвижда се публикуване на материалите на конференцията в XV том на Дриновски сборник – годишник на Българската академия на науките и Харковския национален университет В. Н. Каразин. Изискванията към оформянето на статиите се прилагат.

Организационният комитет си запазва правото да отклонява докладите, които не отговарят на тематиката на научния форум. Телефон за контакти: 095 9099334 (доцент Сергей Страшнюк), 067 9544886 (Ярослав Шкабура); e-mail: drinovcenter@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ