Календар

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ Н

Време на събитието: 18.05.2012
Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail:  b.marina@mon.bg или d.lesseva@mon.bg

Не се приемат документи, попълнени на ръка.

Не се приемат за участие в конкурса документи, изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 31 май 2012 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.

С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: b.marina@mon.bg и г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: d.lesseva@mon.bg

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000
Краен срок 31 май 2012 г.