Календар

Обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки

Време на събитието: 27.04.2012
От 1 май 2012 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” стартира изпълнението на 30-месечен проект: „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Основната цел на проекта е да повиши образователния, изследователски и обществен капацитет на докторската степен за по-добра и успешна реализация на докторантите в България.

В тази връзка от 7 май 2012 г. започва набиране на документи за участие в Интегрираната програма, която предлага на кандидатите разнообразни възможности.

На 118 докторанти ще бъдат отпуснати ежемесечни стипендии в размер на 120 лева за период до 2 години, които ще се изплащат от октомври 2012 г. до октомври 2014 г.

След допълнителен конкурс финансиране (дневни, квартирни и пътни) ще получат:

  • 20 докторанта с високи академични постижения за изследователски визити според предложени изследователски проекти в партниращи на СУ организации в чужбина с продължителност на престоя от 6 дни;
  • 20 докторанта за участие в конференции по теми на дисертационния труд в държави-членки на ЕС за период от 4 дни;
  • 10 докторанта за участие в летни училища в чужбина по теми, свързани с дисертацията, с продължителност на престоя от 10 дни.
Освен отпускане на стипендии и насърчаване на академичната мобилност, проектът предоставя на кандидатите и възможност за участие в:
  • 2 летни школи за общо 40 докторанти от целевата група през юни 2013 г. и юни 2014 г.;
  • 2 докторантски конференции през февруари 2013 г. и юни 2014 г.;
  • тематични семинари, провеждани на всеки 4 месеца за обсъждане на части от подготвяните дисертационни трудове.

Цел на Интегрираната програма също така е осигуряване на по-добра среда за развитие на докторантите, което включва следните дейности:

  • допълнително финансиране за закупуване на учебни материали (до 3 издания на чужд език и до 4 издания на български език за всеки докторант);
  • издаване на 2 специализирани сборника с докторантски трудове;
  • подкрепа за 2 публикации в основните български научни издания.

Участниците в проекта ще имат възможност да се включат в 4 обучителни интегрирани модула и да избират сред 12 тематични курса в 5 специализирани направления – философия, политология, право, история и филология.

За различните дейности по проекта могат да кандидатстват всички докторанти в редовна форма на обучение по социални и хуманитарни науки в СУ „Св. Климент Охридски”, които са мотивирани да се възползват от предоставените им с Интегрираната програма възможности.

Допълнително ще бъде оповестена информация за конкретните критерии за подбор на докторантите и необходимите документи за кандидатстване.

На сайта на Университета в раздели „Горещи новини”, „Докторантури”, „Научна дейност” периодично ще се публикуват нужните за кандидатстване образци и информация за хода на проекта. При допълнителни въпроси кандидатите могат да се обръщат към проф. Димитър Денков, координатор по проекта - ddenkov@phls.uni-sofia.bg ; ddenkov@mail.orbitel.bg и Гергана Николова, технически сътрудник - g.p.nikolova@gmail.com