Албена Проданова Стаменова е родена през 1967 г. в София. През 1985 г. завършва 35 СОУ с преподаване на руски език “М. И. Калинин”. Завършва специалността Чешка филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1991 г. През 2003 г. защитава дисертация на тема „Лексикални старобългаризми в съвременния украински книжовен език (с оглед на тяхната история)” за получаване на научната и образователна степен „доктор”. В периода 1996 – 2002 г. е хоноруван асистент в Катедрата по славянско езикознание към ФСФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, от 2002 – редовен асистент, от 2006 – главен асистент, от 2011 – доцент. Преподава дисциплините: “Украински език – практически курс”, “Теоретична граматика на украинския език”, “Историческа граматика на украинския език”, “История на украинския книжовен език”. Ръководител на профил “Украинистика” в специалността Славянска филология във ФСФ. Интересите й са в областта на украинския книжовен език, историята на украинския език, старобългаристиката, историята на украинско-българските книжовноезикови контакти. Автор на над 20 научни публикации. Съавтор (заедно с Райна Камберова) на „Украински език за българи. Част І” – учебник по украински език за българи (2008). Занимава се активно с превод на украинска художествена литература и публицистика.