25 Години

XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДРАГОМАНОВИ СТУДИИ“ НА ТЕМА:
„УКРАИНИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА“

През 2021 година се навършват 25 години от откриване на профил „Украинска филология“ в специалността „Славянска филология“ в Софийския университет. Това събитие настъпва в контекста и на други значими за Украйна и украинистиката годишнини – 30 години от възобновяването на независимостта на Украйна, 180 години от рождението на Михайло Драгоманов, един от основателите на висшето образование в България, 10 брой на електронния алманах „Българска украинистика“.
По случай 25-годишния юбилей на българската университетска украинистика Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии организира юбилейна XV конференция „Драгоманови студии” на тема: „Украинистиката в България и по света“, посветена на новостите и постиженията в областта на украинистиката в широк план, включваща филология, етнография, фолклористика, история и др. За участие в организационния комитет са поканени международно признати украински, български, сръбски, полски, чешки, хърватски и други учени.
Петнайсетата юбилейна международна научна конференция „Драгоманови студии“ ще се проведе на 21–22 октомври 2021 година от 10 часа в хибриден вариант – присъствено в зали 1 и 2 на Ректората и в платформата Zoom