Остап Сливински – доктор, асистент

Роден на 14 октомври 1978 година в Лвов. През 2000 година завършва Лвовския национален университет “Иван Франко”. В периода 2000–2004 година е докторант в Катедрата по славянски филологии. През 2007 година защитава докторска дисертация на тема “Феноменът на мълчанието в художествения текст (върху материал от българската проза на 60-те – 90-те години на ХХ век)”.

Преподава по:

Постмодернизъм в полската литература;

Основни тенденции в съвременната полска литература;

Съвременен полски език (за факултетите по журналистика, международни отношения);

Теория и практика на превода (за факултета по международни отношения);

Втори славянски език (български).


Сфера на научни интереси:

комуникативни аспекти на художествения текст, антропология на литературата, наратология, история на полската и на другите славянски литератури, теория на превода.