АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Текстовете във всички рубрики на алманаха са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие. Авторите носят отговорност и за решаването на въпросите за авторските права в случаите на предишни публикации на този текст по отношение на други техни издатели.

РЕДАКЦИОНЕН ПРОЦЕС

Алманахът публикува статии на всички славянски езици и на английски език, като всяка статия трябва да бъде предшествана от анотация и ключови думи на български или на английски език. Получените статии се рецензират от двама експерти от кръга на редакционния съвет и се представят на редакционната колегия за одобрение и включване в следващ брой на алманаха. Неотговарящи на проблематиката, изискванията и стандартите статии се връщат на авторите им с препоръки за промяна. След приемането на материалите авторите ще бъдат помолени да попълнят формуляр за съгласие за публикуване в съответния брой на аманаха.


Изисквания за техническото оформяне на материалите за издаване в алманахБългарска виртуална украинистика

І. Обемът на научните статии да не надхвърля 20 стандартни страници или общо 36 000 знака (заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията). Другите материали – рецензии, информация за събития и проекти, да не надвишават 10 стандартни страници или общо 18 000 знака. Материалите да бъдат изпращани във Word формат. В случай, че изпращате PDF файл, придружете го с втора версия на текста и приложенията към него във Word формат.

ІІ. Материали на български език:

  1. Текстът да има следния вид:

Темата – Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock

празен ред

Име и фамилия на автора – Times New Roman, size 12, Regular, Centered

празен ред

Анотацияне повече от 5 реда, Times New Roman, size 10

празен ред

Ключови думине повече от 6, Times New Roman, size 10

празен ред

Текст на материалаTimes New Roman, size 12, Regular, Justified, First Line 1,27cm

ЛитератураTimes New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 1,27cm, Hanging by 1cm

Кратко представяне на автора/авторите – институция, позиция, контактни данни - Times New Roman, size 10

2. Цитирането вътре в текста да бъде във вида (Иванов 2000:6), т.е. в скоби да бъдат посочени фамилията на автора, годината на издаване на цитирания източник, а след две точки да бъдат отбелязани страницата/страниците.

3. Литературата да бъде разположена в края на статията и да е оформена в азбучен ред (в последователност кирилица, латиница) по следния начин:

Ро Хауге 1994: Ро Хауге, Х. Към класификацията на така наречените „глаголни междуметия” в българския език. – В: Проблеми на социолингвистиката ІV. Социолингвистика и комуникация. Материали от ІV конференция по социолингвистика. София, 9-12.ІХ.1993, С., 1994, 9–13.

Wilkins 1992: Wilkins, Davis P. Interjections as deictics. – Journal of Pragmatics, 1992, 18, 119–158.

За разграничаване на повече от едно издание на автора от една и съща година използвайте буквите а, б, в (съответно a, b, c).

4. При цитиране на източници от Интернет да бъде посочена и датата на достъп по следния начин: (посетен 19.02.2010).

5. Бележките под черта да бъдат разположени на съответната страницата. Графиките и таблиците да бъдат номерирани и озаглавени.

6. Благодарност или посочване на подкрепяща организация, фондация и др. се посочват в самия край на материала.

ІІІ. За публикациите на английски език следвайте Harvard System of Referencing.

ІV. В края на материала да бъде добавено: Кратко представяне на автора/авторите – институция, позиция, контактни данни – Times New Roman, size 10