НАТАЛЯ ДЕМЯНИВНА ГРИГОРАШ

(БИОГРАМА НА СЛАВИСТ)


 1. Родена на 30.03.1961 г. в гр. Чернивци (Украйна)

 2. филолог

 3. завършила средно образование през 1978 г. в Лвов, училище с разширено изучаване на английски език.

 4. През 1978-1983 г. следва в катедрата на славянски филологии при Филологическия факултет на Лвовския университет “Иван Франко”. По специалност — филолог, преподавател по български език и литература, преводач

 5. не е била аспирант

 6. дисертация на тема „Українська літературознавча болгаристика ХІХ – середини ХХ ст.: становлення, методологічні засади” (2002). Научен ръководител – проф. Марк Голберг

 7. научно звание доцент в катедрата по славянски филологии (2005)

 8. стаж във Великотърновския университет (България) – 2000; ръководител на учебна практика на студенти във Великотърновския университет (България) – 2001; участие в 40-ия Международен летен семинар за българисти и слависти (Софийски университет, България) – 2002; участие в ХІІІ Международен конгрез на славистите (гр. Любляна, Словения) – 2003: доклад на тема „Напрями вивчення часу і простору в літературознавстві слов’янського світу” (съавтор проф. Нонна Копистянська); лектор по украински език в Софийски университет (България) – 2006

 9. 1983-1986 г. – преводач ВО „Електрон” (гр. Лвов); 1986-1990 г. – преподавател в Лвовското СПТУ; 1991-1995 г. Преподавател във факултета за чуждестранни студенти към Лвовския университет “Иван Франко”; от 1996 р. – преподавател, от 2004 р. – доцент в катедрата по славянски филологии на Лвовския университет (преподава основни езиковедски и литературоведски българистични дисциплини)

 10. автор на 50 труда, преди всичко в полето на литературоведската българистика (пълният списък е добавен отделно)

 11. през 2008 г. е наградена с грамота на Българската академия на науките «За заслуги към българистиката» за преподавателска дейност и принос за изучаването и развитието на литературоведската българистика в Украйна.

 12. За Н.Григораш и трудовете й виж:

а) Науково-дослідний центр періодики (19932003 рр.): У 2 т. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. НДЦ періодики; Уклад. М.М. Романюк; Відп. ред. Л.В. Сніцарчук. Львів, 2003. Т. 2: Постаті: Біобібліографічний покажчик. С. 279-284;

б) Терзийска Л. Отзиви // Българистика. BULGARICA. Информационен бюлетин на Българска академия на науките. – София: Академично издателство «Марин Дринов». – 15/2007. – C. 105-108;

в) Стоянов Ст. Системен труд за украинската литературоведска българистика // Езиков свят. ORBIS LINGUARUM. – Благоевград: Университетско издателство «Н.Рилски». – 2007. – Том. 4. – С. 135-136;

г) Наградени учени в БАН // Българистика. BULGARICA. Информационен бюлетин на Българска академия на науките. – София: Академично издателство «Марин Дринов». – 16/2008. – C. 105; д) Наші презентації: [Про кн.: Григораш Н. Украинската литературоведска българистика от ХІХ и средата на ХХ век: личности и школи. – Велико Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2007. – 167 с.] // Слово і Час. – 2008. – № 7. – С. 108;

е) Чуждестранна българистика през ХХ век: Енциклопедичен справочник. – София: Академично издателство «Марин Дринов», 2008 (796 с.). – С. 135-136;

є) Налбантова Е. Монография за една самообособяваща се национална наука // ПРОГЛАС. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет «Св. св. Кирил и Методий». 2009 (год. ХVІІІ), кн. 2, C. 170-174.