ХІІ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАНУ

Інститут української мови НАНУ

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАНУ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра слов’янської філології та кафедра полоністики

Інститут філології Київського національного університету

імені Тараса Шевченка


20 квітня 2012 року


проводять

ХІІ МІЖНАРОДНІ СЛАВІСТИЧНІ ЧИТАННЯ

пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГОПрограма передбачає пленарне засідання та роботу секцій. На засіданні будуть заслухані та обговорені доповіді з проблем компаративних досліджень у галузі мов, літератур, історії, фольклору та етнографії слов’янських народів.

Конференція проводиться за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14.

Робочі мови – всі слов’янські.

До участі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Зацікавлених осіб просимо до 20 березня 2012 року подати в Оргкомітет заявки із зазначенням теми доповіді, вченого ступеня (звання), місця роботи, контактних координат, необхідності бронювання місць у готельному комплексі Київського університету і терміну перебування.


Тексти доповідей будуть опубліковані у періодичному науковому виданні “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур”, який входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України. Матеріали до друку подаються в Оргкомітет у день завершення конференції в електронному вигляді (у двох примірниках, один з яких – у форматі RTF) та у видруку із дотриманням таких стандартів оформлення:

  • Шрифт Times New Roman

  • Кегль 12 pt

  • Інтервал 1,5

  • Поля верхнє і нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве 2 см

  • Бібліографія укладається в алфавітному порядку й подається в кінці статті.

  • Бібліографічні посилання слід подавати тим же шрифтом у квадратних дужках. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку бібліографії, друга цифра – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, нпр.: [1], [1, 23], [5, 47; 7, 57].

  • До змістового оформлення статті (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) повинні входити: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями; 2) аналіз останніх досліджень, на які спирається автор; 3) формулювання мети (постановка завдання); 4) висновки дослідження й перспективи подальших пошуків у напрямку, що розглядається.

  • Після заголовку перед текстом статті подається резюме та ключові слова англійською, російською та українською мовами.

Вартість публікації 15 гривень за сторінку.


Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми доповідей, які не відповідають тематиці конференції або не містять наукової новизни.


Реєстраційний внесок становить 40 гривень і сплачується під час реєстрації.

Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.


Оргкомітет конференції: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 128 (кафедра слов’янської філології)

Тел.: (044) 239-33-73, факс: (044) 239-31-13, E-mail: slavchytannya@ukr.net

slavistika@ukr.net

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філологіїКафедра слов’янської філології


б-р Тараса Шевченка ,14 тел. (38-044) 239-33-73

01001 м.Київ факс (38-044) 239-31-13

УКРАЇНА e-mail: slavchytannya@ukr.net

slavistika@ukr.netЗАЯВКА НА УЧАСТЬ1


у

XІІ МІЖНАРОДНИХ СЛАВІСТИЧНИХ ЧИТАННЯХ

пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

20 квітня 2012 року


ПІБУчений ступінь, учене звання


Університет, інститут, кафедраКонтактна поштова адресаКонтактний телефонКонтактна електронна адреса


Тема доповіді

Поселення:

(позначка «+» біля рубрики «потрібне» або «не потрібне» - обов’язкова)

потрібне:

не потрібне

дата приїзду:

дата від’їзду:


Заявка заповнена:

(Дата)


Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.

Заявки просимо подати в Оргкомітет до 20 березня 2012 року. Підтвердження про включення доповіді до програми конференції буде надіслано до 01 квітня 2012 року.


1 Заявку просимо заповнювати будь-якою слов’янською мовою