Албена Проданова Стаменова е родена през 1967 г. в София.
През 1985 г. завършва 35 СОУ с преподаване на руски език “М. И. Калинин”.
Завършва специалността Чешка филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1991 г.
През 2003 г. защитава дисертация на тема „Лексикални старобългаризми в съвременния украински книжовен език (с оглед на тяхната история)” за получаване на научната и образователна степен „доктор”.
В периода 1996 – 2002 г. е хоноруван асистент в Катедрата по славянско езикознание към ФСФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, от 2002 – редовен асистент, от 2006 – главен асистент, от 2011 – доцент.
Преподава дисциплините: “Украински език – практически курс”, “Теоретична граматика на украинския език”, “Историческа граматика на украинския език”, “История на украинския книжовен език”. Ръководител на профил “Украинистика” в специалността Славянска филология във ФСФ до 2012 година, а от 2015 година е ръководител на Катедрата по славянско езикознание.
Интересите й са в областта на украинския книжовен език, историята на украинския език, старобългаристиката, историята на украинско-българските книжовноезикови контакти. Автор на над 20 научни публикации. Съавтор (заедно с Райна Камберова) на „Украински език за българи. Част І” – учебник по украински език за българи (2008, 2011). Занимава се активно с превод на украинска художествена литература и публицистика.