Прокопенко (Куртова) Лилиана ИванивнаПрокопенко (Куртова) Лилиана Иванивна е родена през 1979 година в град Одеса.

През 2001 година завършва Южноукраинския държавен педагогически университет “К. Д. Ушински” и се дипломира със специалност “Педагогика и методика на средното образование. Украински език и литература”. През 2006 година на основание на публична защита на дисертация на тема “Увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами” й е присъдена научната степен доктор (педагогически науки). От 2005 година е асистент, а от 2011 – доцент в Катедрата по украинска филология и методика на обучението по специализирани дисциплини в Южноукраинския държавен педагогически университет “К. Д. Ушински”. Преподава дисциплините: Съвременен украински книжовен език, История на украинския език и историческа граматика, Украински език с професионална насоченост, Риторика, Методика на обучението по украински език, Диалектология. Научните й интереси са в сферата на лингводидактиката, методиката на обучение по украински език като чужд, лингвокултурологията, международната комуникация и комуникативната лингвистика. Автор на повече от 20 научни публикации и на учебното пособие “Українська мова за професійним спрямуванням” за студенти от историческите факултети (2006).