Последни новини

НАГРАДА

за

Цветко Китанов, студент от V курс, украинска филология

На 24.05.2010г. за шести пореден път беше връчана стипендия от Фондация "Блага Димитрова" за постигнати успехи в областта на литературата. Награждаването беше проведено в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" в присъствието на президента на Република България Георги Първанов, заместник кмета на София Минко Герджиков и Иван Сотиров, както и други политически фигури. Пред целия академичен съвет, както и пред ректора на университета беше награден Цветко Китанов, студент от V курс в СУ.


Calendar

IX Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи (29. - 31. 8. 2018 р.)

Event time: 12/15/y
Тема: СУЧАСНА УКРАЇНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ І КУЛЬТУРИ

Для участi необхiдно надіслати електронною поштою на e-mail sympozium2018@gmail.com у вигляді комп’ютерного файла до 1 грудня 2017 р. заявку учасника і одноосібнустаттю українською або чеською мовою обсягом до 8 ПОВНИХ сторiнок (макс. 20 000 знаків), включаючи бібліографію, резюме
і примітки, у редакції Word Windows (версія не вища ніж Word 2003, формат .doc). Статті мають стосуватися проблем мовознавства, літературознавства,
лінгводидактики та культурознавства. Назви файлів подати за прізвищем автора - i обов’язково латинськими лiтерами, напр.: Kovalenko_stattja.doc;
Kovalenko_dani.doc. Стаття з юсами і т.п. подається з відповідними фонтами. Фонти необхідно додати окремим файлом, напр. Kovalenko_fonty.doc.
Статті, написані у співавторстві, невідповідні тематично, оформлені не за вимогами або одержані оргкомітетом після наведеної вище дати, до збірника включені не будуть.

Вимоги до формлення тексту статті

- Формат паперу А4. Поля: угорі – 25, унизу – 25, зліва – 25, справа – 25.
- Статтю оформлювати стилем «обычный» (шрифт: Times New Roman, обычный,
12 пт; абзац: вирівнювання у ширину, відступи зліва і справа 0 mm, абзацний відступ 1,25 cm, відступи перед і після абзацу 0 пт,
міжрядковий інтервал одинарний, без заборони висячих рядків, заборона автоматичного переносу слів; мова: українська або чеська).
- Вiдцентрована назва статті друкується великими літерами (погрубленим шрифтом, розмір шрифту 16 пт, під нею в центрі звичайними літерами (погрубленим шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – прізвище та ім’я автора, нижче курсивом (нежирним шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – місце роботи (унiверситет чи iнститут) та (з абзацним відступом) електронна адреса; мiж назвою i прізвищем та мiж місцем роботи i основним текстом – 2 iнтервали, мiж
прізвищем i місцем роботи – 1 iнтервал.
- Сторінки не нумерувати.
- Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, окремі приклади у позначеному курсивом тексті – погубленим курсивом. Підкреслення не використовувати.
- Посилання всередині статті оформляти так: … у праці Е. Кошмідера [Koschmieder 1965] …; Як підкреслює В.М. Никитевич [Никитевич 1985: 32], ...; Це граматична категорія, що вказує на характер протікання дії [Русанівський 1959: 10].
- В усіх випадках ініціал (ініціали) і прізвище, які наводяться у тексті, обовʼязково зʼєднувати нероздільним пробілом (одночасним натисканням клавіш Shift +Ctrl+ Space (пробіл).
- Ілюстративний матеріал у тексті статті наводити так:

Паспортизацію прикладів із художньої літератури і поезії у тексті статті просимо подавати у вигляді: Зорі, очі весняної ночі! Зорі, темряви погляди ясні! То лагідні, як очі дівочі, То палкії, мов світла прекрасні (Леся Українка. Зоряне небо); Прямо над нашою хатою пролiтають лебедi. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар i струшують на землю бентежнi звуки далеких дзвонiв. Дiд говорить, що так спiвають лебединi крила (М. Стельмах. Гуси-лебеді летять). Приклади з текстів ЗМІ у тексті статей слід наводити так: Київська адміністрація затвердила проект консервації та трасування фундаменту Десятинної церкви (Українська правда, 14.09.2015); Тимошенко — це Янукови у спідниці (Gazeta.ua, 01.01.2013); Тепловізор для бійців АТО за світлину на згадку. У Вінниці школярка вигадала, як зібрати гроші для наших вояків. У цьому їй допомагає чотирилапий друг (Vikna.stb.ua, 14.09.2015).
Просимо лише у крайньому разі посилатися на електронні адреси або веб-сайти (Киян закликали зачинити вікна через пожежі торфовищ (http://tsn.ua/kyiv/kiyan-zaklikali-zachiniti-vikna-cherez-pozhezhi-torfovisch-482218.html), бо це дуже ускладнює сприйняття тексту і робить його надто розтягнутим.

- Посторінкові виноски не використовувати.
- У кінці статті в центрі без абзацного відступу жирним шрифтом Times New Roman, розмір 10 пт пишеться слово Література. Між кінцем тексту статті й словом Література – 2 iнтервали. Спочатку подаються за алфавітом і з абзацу назви праць, написані кирилицею, потім – латинкою, шрифт Times New Roman, розмір 10 пт, без нумерації, з дотриманням усіх розділових знаків і абзаців (перед прізвищами) за наведеним зразком. У заголовному прізвищі шрифт має бути розріджений на 2,5пт.(див. поступ:
головна → шрифт → додатково → розріджений → на 2,5 → ОК).
Зразок оформлення літератури (ПРОСИМО звернути особливу увагу, оскільки оформлення літератури не відповідає усталеним українським зразкам)
Монографія:
Німчук 1992:Німчук, В.В.: Давньоруська спадщина в лексиці української мови. Наукова думка, Київ 1992.
Стаття в журналі:
Чернявська 1988:Чернявська, С.: Побут і музичний репертуар чеського населення Одещини та Миколаївщини. In: Народна творчість та етнографія. №
6. 1988, с. 51-55.
Стаття у збірнику та періодичному виданні:
Абросимова 2009: Абросимова, С.В.: З історії видання монографії Д.І.Яворницького «Історія запорозьких козаків». In: Січеславський альманах. Вип. 4. Дніпропетровськ 2009, с. 5–23.
Майборода 2008: Майборода, Н. Г.: Особливості мовного втілення світоглядних понять у творах Д. Яворницького. In: Наукові записки. Вип. 75
(4). Серія: Філологічні науки (мовознавство). РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоград 2008, с. 239-242.
Електронне видання:
Майборода 2010: Майборода, Н.Г.: Епістолярій Д.І. Яворницького як відображення його індивідуально-мовної картини світу. [Електронна версія].
Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Philology.Linguistics/2010_106/106-6.pdf.
Видання з кількома авторами:
Хобзей та ін. 2009: Хобзей, Н., Сімович, О., Ястремська, Т., Дидик-Меуш Г.: Лексикон львівський: поважно і на жарт. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Львів 2009.

У разі необхідності можна створити рубрику Умовні скорочення та Джерела (з одним інтервалом після списку літератури). Зразок оформлення:
СУМ: Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 1: А–Г. Наукова думка, Київ 1982.
ВТССУМ: Великий тлумачний словник сучасної української мови. Перун, Київ 2005.
СУМ/Яв.: Яворницький, Д.: Словник української мови. Т.1. А-К. Видання видавництва «Слово», Катеринослав 1920.
АУП/6: Антологія української поезії. В 6 т. Дніпро, Київ 1984 -1986. Т.6.
УП: Інтернет-видання «Українська правда».
ДТ/У: Міжнародний суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня. Україна».

- Завершує статтю коротке резюме англійською мовою (не менше 8 рядків, розмір шрифту 11пт). Перед текстом резюме з абзацу, в центрі, жирним шрифтом, без абзацного відступу наводиться слово Summary. Між літературою і словом Summary – 2 інтервали. Під резюме пишуться ключові слова (4-8), розмір шрифту 11 пт., напр.: Key words: morphological category, category number, the singular number, the plural number.

Матеріали симпозіуму заплановано видати до його початку у формі збірника. До збірника будуть включені лише попередньо вичитані самим автором статті, оформлені згідно з наведеними вимогами, а також із загальними вимогами до написання наукової статті та правилами чинного українського правопису. Редакційна колегія залишає за собою право повертати статті їх авторам на доопрацювання. 
Сума оргвнеску для колег, які планують узяти в симпозіумі активну участь, - 80 євро. Передбачена також пасивна участь (для тих, хто не матиме змоги приїхати до Оломоуця, можлива доповідь у форматі відеоконференції) із публікацією матеріалів у збірнику – 40 (+10) євро (в суму оргвнеску за пасивну участь входить видання збірника на СД-диску. Якщо автор хоче
отримати паперовий варіант збірника поштою, сума оргвнеску збільшується на 10 євро). Сплата оргвнеску під час реєстрації учасників конференції не дозволяється. Оргвнесок має бути переказаний виключно на наведений нижче банківський рахунок (точно, зі збереженням усіх реквізитів) у Комерційному банку в Оломоуці за такою адресою:

Komerční banka, tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc, Czech Republic
číslo účtu: 43-3855090287/ 0100
variabilní symbol 99212231
SWIFT code KOMBCZPPXXX
IBAN:CZ9801000000433855090287

У банківському документi ОБОВ’ЯЗКОВО має бути зазначений адресат – OSU2018 та імʼя і прізвище (латинкою) відправника оргвнеску. У разі, якщо кілька учасників надсилають кошти одним переказом, оргвнесок переказується з рахунків інших осіб, обовʼязково вказати імʼя та прізвище кожного відправника. Оргвнесок необхідно сплатити відразу після підтвердження оргкомітетом отримання заявки учасника симпозіуму і тексту статті, ДО 1.01.2018 р. У рамках симпозіуму Оргкомітет планує Круглий стіл «Інтертекстуальність та інтермедіальність в сучасному українському мовопросторі», статті учасників якого можуть бути видані у колективній монографії. Програма Круглого столу буде сформована Оргкомітетом лише після отримання заявок від зацікавлених в участі у ньому осіб. Учасники Круглого столу отримають додаткову інформацію про умови публікації статей та вимоги до них в робочому порядку.