Календар

Международна научна конференция X Дриновски четения

Време на събитието: 30.03.2021
"Балканите в международните отношения: от античността до епохата на глобализацията"

На 30-31 март 2021 г. в Харковския национален университет "В. Н. Каразин" ще се проведе международната научна конференция X Дриновски четения на тема "Балканите в международните отношения: от античността до епохата на глобализацията". Конференцията се организира от Харковския национален университет "В. Н. Каразин", Центъра по българистика и балкански изследвания "Марин Дринов", Историческия факултет, Българската академия на науките, Института за балканистика с Центъра по тракология, Института за исторически изследвания, Университета "Луиджи Ванвители" (провинция Кампания, Италия).


За обсъждане се предлагат следните теми:

- Международни връзки и външна политика на гръцките полиси и Древния Рим: балкански вектор;

- Разделените Балкани: Източната Римска империя и "Византийско обединение на нациите" в международната политика на Средновековието;

- Турското завоюване на Юго-Източна Европа и падането на Константинопол през 1453 г.: международни последствия;

- Противопоставянето между Османите и Хабсбургите на Балканите: политика на Светия престол и италианските градове-държави (краят на XV – средата на XVIII век);

- "Източният въпрос" в международните отношения през 1768–1878 година: националноосвободителни движения на балканските народи и проблемът за Проливите в политиката на великите сили;

- "Барутният погреб на Европа": формиране на балканската подсистема на международните отношения и Първата световна война на Балканите;

- Държавите на Юго-Източна Европа в периода на Версайската система и Втората световна война;

- "Студената война" на Балканите: главни етапи и конфликти;

- Крахът на Ялтенско-Потсдамската система и предизвикателствата на глобализацията: дезинтеграционни и интеграционни процеси в Юго-Източна Европа след 1989 г.

Провеждането на конференцията предполага съчетаване на присъствена и дистанционна (онлайн) форма на участие, за избора на която трябва да се съобщи в заявката предварително. Организационната вноска за присъствената форма е 250 грн (номерът на банковата сметка ще бъде съобщен допълнително).

Заявките и резюметата на докладите (в рамките на 1 стр. А4 – до 2000 знака с интервали) се приемат до 1 февруари 2021 г. чрез google-форма: https://forms.gle/CTXTGejKGgu2Hx3t9

Работните езици на конференцията са украински, български, италиански, английски, руски. Предвижда се публикация на материалите на конференцията в XIV том на "Дриновски сборник" – годишник на Българската академия на науките и Харковския национален университет "В. Н. Каразин". Изискванията към оформянето на статиите се прилагат.

Организационният комитет си запазва правото да отклонява доклади, които не отговарят на тематиката на научния форум.

Вече публикувани томове на сборника може да се видят на сайтовете на изданието: https://periodicals.karazin.ua/drinov; http://history.karazin.ua/ru/nauka/periodichni-vidannya/drinovski-zbirnik.html

Телефони за контакт: 095 9099334 (доцент Сергий Страшнюк); 067 9544886 (Ярослав Шкабура); e-mail: drinovcenter@gmail.com