Календар

Дванадесетата международна научна конференция „Драгоманови студии”

Време на събитието: 11.09.2017
В Софийския университет „Свети Климент Охридски“ ще се проведе

Дванадесетата международна научна конференция

Драгоманови студии”

За участие в конференцията се канят преподаватели, учени, студенти, докторанти.

Конференцията предвижда работа по следните направления:

- Кръгла маса „Украинско-българските дипломатически връзки: история и съвременност”

- Ив.Шишманов и Украйна

- Влиянието на М.Драгоманов върху оформянето на Ив.Шишманов като учен и политик

- Културологичен подхoд при преподаването на украински език и литература

- Лексикография и превод

- Етнографични рефлексии през XXI век

- Украйна в българското медийно и виртуално пространство

- Съхраняване на етнонационалната идентичност на украинците в България

- 50 години от първия Световен конгрес на украинците

Организационният комитет на конференцията приема анотации на докладите на украински или български език в обем до 2 страници (шрифт Times New Roman, размер 14, междуредие 1,5, полета – 2 см) до 30 септември 2017 г. (включително). Материалите се изпращат по електронен път на:

e-mail: ds.sofia@abv.bg info@bgukrainistika.com

Заедно с анотациите се изпраща и справка за автора (фамилия и име на автора, месторабота (университет), длъжност, научна степен, научна титла, телефон за контакт, имейл.

Файловете с материалите за конференцията трябва да са озаглавени по следния начин: Kamberova_teza.doc, Kamberova_dovidka.doc.