Павлина Благоева Мартинова-Иванова

Павлина Благоева Мартинова-Иванова е родена на 19 януари 1980 г. в гр. София. През 1998 г. завършва 56-то СОУ Проф. Константин Иречек с преподаване на английски език в гр. София. Завършва специалност Славянска филология, профил украински език в Софийски университет Св. Климент Охридски през 2004 г. През 2013 г. защитава дисертация на тема Причастни и деепричастни конструкции в украинския и българския език за придобиване на образователна и научна степен доктор. В периода 2012 – 2015 г. е хоноруван преподавател в Катедрата по славянско езикознание към ФСФ на СУ “Св. Климент Охридски”, от 2015 г. е главен асистент. Преподава дисциплините:Украински език практически курс”, “Теоретична граматика на украинския език.